Các bước giải quyết vấn đề

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề tiếp 1 (bài trước nói về tầm quang trọng giải quyết vấn đề nay tiếp tục nội dung bài viết) Năng lực giải quyết vấn đề là gì? Năng lực giải quyết vấn đề được phân theo tiêu chí Tốc độ, chất lượng và chi phí giải quyết vấn […]

Continue Reading

Giải quyết vấn đề cần kỹ năng gì

Giải quyết vấn đề cần kỹ năng gì Tầm quan trọng kỹ năng giải quyết vấn đề Bạn cứ thử nghĩ mà xem, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi của “Gặp vấn đề” và “ Kỹ Năng Giải quyết vấn đề”. Khi đói ta tìm thức ăn tọng vô họng để giải quyết […]

Continue Reading