Chọn Ngày Giờ Đẹp Chôn Cất Trong Tháng

Chọn Ngày Giờ Đẹp Chôn Cất Trong Tháng – trước hết để quý vị rõ, để được như ý, tốt phước cho người mất và cho con cháu hiện tại, cần hội đủ các yếu tố sau: một người mất được ngày giờ tốt, hai là an táng được chỗ đất tốt, ba là chọn […]

3:14, 25/04/2019
Phong Thuỷ Âm Trạch Mộ Phần Cải Táng

Phong Thuỷ Âm Trạch Mộ Phần Cải Táng là việc lớn quan trọng trong cuộc đời mỗi cá nhân dù xét cho người mất hay cho những người còn sống hiện tại và tương lai của con cháu dài xa hơn. Nên ta mới xét thấy, sinh ra anh tài, tuấn kiệt, hay sinh ra hung đồ ác […]

9:44, 18/10/2018